2013, ജൂലൈ 14, ഞായറാഴ്‌ച

 **തിരൂര്‍ തുഞ്ചന്‍ പറമ്പ്**

മലയാള ഭാഷയുടെയും മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെയും വേരുകള്‍ തേടി,ഭാഷാപിതാവിന്റെ ജന്മഗൃഹത്തിലേക്ക് എന്റെ ഒരു യാത്ര. മലയാള ഭാഷയുടെയും മലയാള  സാഹിത്യത്തിന്റെയും പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍ ജന്മം കൊണ്ടതിവിടെ. പ്രവാസജീവിതത്തിനിടയില്‍ കിട്ടിയ ചുരുങ്ങിയ ഇടവേളയില്‍ നടത്തിയ ഇത്തരംഹ്രസ്വമായ യാത്രയിലെ കാഴ്ചകള്‍ എന്റെ മനം നിറഞ്ഞു.


<<മലയാണ്മ പിറവികൊണ്ട തുഞ്ചന്‍ പറമ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടം>> 

<<തുഞ്ചന്‍ പറമ്പിലെ തത്ത>>

തുഞ്ചന് പറമ്പിലെ തത്തേ വരൂ
പഞ്ചവര്‍ണ്ണക്കിളി തത്തേ
കുഞ്ചന്റെ കച്ചമണികള്‍ക്കൊത്ത്
കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞൊരു തത്തേ
വീണപൂവിന്‍ കഥപാടീ മണി
വീണകള്‍ മീട്ടിയ തത്തേ
സങ്കല്പ സംഗീത സ്വര്‍ഗ്ഗംതീര്‍ത്ത
ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്തേ

<<തുഞ്ചന്‍ പറമ്പ് അങ്കണത്തിലെ വിവിധ കാഴ്ചകള്‍>>
                                           <<തുഞ്ചന്‍ പറമ്പിലെ കുളം>>


<<മലയാണ്മ പിറവികൊണ്ട തുഞ്ചന്‍ പറമ്പിലെ തുഞ്ചന്‍ സ്മാരക മലയാള സാഹിത്യ മ്യൂസിയം,
    കാഴ്ചകളിലൂടെ>>